Käyttöehdot

 

1. Yleistä

Tämä sopimus sisältää Evenman Oy:n ylläpitämän evenman.com ja eventmore.io verkkopalveluiden sekä siihen liittyvän Eventmore mobiiliapplikaation käyttöä koskevat ehdot.

2. Sopijapuolet

Tätä sopimusta sovelletaan Evenman Oy:n sekä Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää edellämainittuja palveluita.

3. Määritelmät

Aineistolla tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten kuvia, tekstiä, mainoksia, piirroksia yms. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Asiakkaan tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa. Evenmanilla (jatkossa Evenman tai Palveluntarjoaja) tarkoitetaan Evenman Oy:tä. Asiakas (jatkossa Asiakas) on juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää palvelua. Evenman.com ja eventmore.io verkkopalveluilla sekä siihen liittyvällä Eventmore mobiiliapplikaatiolla tarkoitetaan palvelua jonka avulla Asiakas voi ilmoittaa muille Asiakkaille kulttuuritapahtumista. Järjestelmällä tarkoitetaan laitteistoja, palvelimia ja ohelmistoja joilla Evenman ylläpitää Palveluita. Palveluilla (jatkossa Palvelu) tarkoitetaan niitä palveluita joiden käyttäminen (esimerkiksi tapahtumien ja tapahtumapaikkojen julkaiseminen verkkopalvelussa, tapahtumien selaaminen mobiiliapplikaatiolla) on mahdollista tämän sopimuksen nojalla.

4. Sopimuksen voimaantulo

Niiden Palveluiden osalta, joiden käyttäminen ei vaadi Asiakkaan rekisteröitymistä evenman.com, eventmore.io tai Eventmore mobiiliapplikaatio -palveluita käyttämällä Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Rekisteröitymistä edellyttävien Palveluiden käytän osalta sopimus tulee Asiakkaan taholta voimaan rekisteröitymisen yhteydessä. Evenmanin osalta sopimus tulee voimaan kun Asiakkaan rekisteröityminen palveluun on hyväksytty.

 

5. OSAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

 

5.1 Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on on oikeus käyttää tätä palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

5.2 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen liittyen omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toiminnasta. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämässsä Palvelussa Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista. Asiakas vastaa myös siitä ettei tallenna levitä tai lähetä Palveluun tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeuden haltijan lupaa. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista Palveluun tuottamansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista sekä niihin liittyvistä korvauksista. Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Asiakas myöntää Evenmanille oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen korvauksetta hyödyntää Palveluun tuotettua Aineistoa.

5.3 Evenmanin oikeudet

Evenmanilla on oikeus, mutta ei velvollisuus kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai tekijänoikeuksien vastaista. Evenmanila on oikeus estää Asiakkaan palvelun käyttö, mikäli Evenmanilla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää. Evenmanilla on oikeus lähestyä Asiakasta sähköisesti palveluun liittyvällä viestinnän merkeissä. Evenmanilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Evenmanilla on oikeus keskeyttää Palvelu.

5.4 Evenmanin vastuu ja velvollisuudet

Evenman vastaa Palveluun itse tuotttamansa Aineiston lainmukaisuudesta. Evenman ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Evenman ei vastaa Palvelussa esitettyjen palveluiden tai tuotteiden laadusta tai virheettömyydestä. Evenman ei miltään osin takaa Palvelun toimintavarmuutta eikä käytettävyyttä. Maksuttomien palveluiden osalta Evenman ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Maksullisten palveluiden osalta Evenman vastaa ainoastaan tuottamuksellisesti aiheutetuista välittömistä vahingoista. Evenmanin vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä.

6. Sopimuksen purku

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen osapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. Evenmanilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen osapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai häiriötilaan tai toisen osapuolen jouduttua maksuhäiriöön.

7. Sopimuksen siirto

Evenmanilla on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

8. Sopimuksen muutokset

Evenmanilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevan voimaan kun Evenman on julkaissut ne Palvelun verkkosivulla.

9. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanominen tulee tapahtua sähköpostilla. Evenman voi irtisanoa sopimuksen myös ilmoittamalla Palvelun verkkosivulla. Sopimuksen päättymisen yhteydessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tuleen Aineiston käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta sopimukseen liittyvät vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan. Maksullista määräaikaista Palvelua ei voida sen luonteen vuoksi irtisanoa.

10. Erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaa neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Espoon käräjäoikeus.